Felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató

INTELLIGENT POWER SOLUTIONS KFT

Az Ön adatainak védelme az Intelligent Power Solutions Kft. számára különösen fontos. Ezért a személyes adatok rögzítésénél és feldolgozásánál szigorúan betartjuk az erre vonatkozó törvényi előírásokat (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete). Az alábbiakban szeretnénk Önt az adatok felhasználási feltételeiről és kezeléséről tájékoztatni.

A webhely megnyitásával Ön (továbbiakban “Felhasználó”) elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a webhelyet!

1. Adatkezelés

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

A Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 16. életévét, ennek hiányában pedig azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a honlap használatát.

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Szolgáltató 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt, az IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az informatikai biztonság területén a Szolgáltató az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza, az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 Adatkezelési tájékoztató törzsvásárlói adatbázisba regisztrált személyek esetén:

Adatkezelés célja: törzsvásárlói program igénybevétele, törzsvásárló azonosítása

Kezelt adatok köre: érintett neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe, lakcíme, vásárlások időpontja, vásárlások összege

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Adattárolás határideje: a törzsvásárlói program fenntartásának végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését, úgy a törlési kérelmét követően 30 napon belül

Adatkezelő: Intelligent Power Solutions Kft.

2164. Váchartyán, Árpád út 29.

Adatfeldolgozó:

Adatkezelési tájékoztató hírlevél adatbázisba regisztrált személyek esetén:

A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, irányítószám, város, postacím

Az adatkezelés célja: marketing kommunikációs csatornán való kommunikálás hírlevél

küldéssel az arra feliratkozó e-mail címekre

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

Hozzáférésre jogosult: adatkezelő és adatfeldolgozó azon munkavállalói, akiknek munkaköri feladatai közé tartozik az oldal üzemeltetése, kezelése

Adatkezelő: Intelligent Power Solutions Kft.

2164. Váchartyán, Árpád út 29.

Adatfeldolgozó:

Adatkezelés a honlap használata során

Az oldal használata közben keletkezhetnek automatikusan generált adatok, amelyeket nem személyesen kérünk el. Ilyen lehet az oldalon használt keresőszó, az Ön böngészőjének típusa vagy IP-címe. Ezeket az adatokat anonim módon kezeljük, kizárva az egyes felhasználók személy szerinti azonosítását.

Az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolja. Az adatkezelés jogalapja: érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása.

Honlapunkon az alábbi cookie-kat nem használunk:

A Szolgáltató közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára!

2. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

  • az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerver a Mediaport által üzemeltett hostingon található.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató és az Adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben. Az ilyen fenyegetések ellen a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, azonban az Internet köztudomásúlag – így a felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

3. Érintettek jogai

Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Ettől eltérő esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Hozzáférési jog:

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@ipower.hu címre kell eljuttassa. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog:

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt
adatainak helyesbítését illetve kijavítását. A téves adatot igazolt adatváltozás vagy igazoltan téves adatrögzítés esetén az adatkezelő két munkanapon belül helyesbíteni köteles. A helyesbítés iránti kérelmet e-mailben a info@ipower.hu címre kell eljuttatni, aki pedig kizárólag a hírlevélre iratkozott fel, az info@salamander.hu címre kell eljuttassa. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, a helyesbítést elvégezni.

Törléshez való jog:

Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett kérheti kezelt adatainak törlését. A törlés jogszerűsége vonatkozásában a jogász véleményét ki kell kérni. Amennyiben a törlés az irányadó jogszabályok alapján kötelező, a törlést a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül el kell végezni és meg kell tenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy az adatok mind a Szolgáltató nyilvántartásaiból, mind az esetleges további adatkezelők nyilvántartásaiból törlésre kerüljenek.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett megfelelő indokok fennállta esetén kérheti kezelt adatainak korlátozását. A korlátozás indokoltsága vonatkozásában a jogász véleményét ki kell kérni. Amennyiben a törlés az irányadó jogszabályok alapján kötelező, a korlátozást öt munkanapon belül el kell végezni.

Adathordozhatósághoz való jog

Számítástechnikai eszközön tárolt adatok esetén az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Jogsértő adatkezelés esetén bírósághoz lehet fordulni, illetve panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

4. Felelősség kizárása

A weblap kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Szolgáltató nem garantálja a weblap tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a weblap megszakítás- és hibamentes működését.

A weboldal harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, további weboldalakra mutató egyéb linkekért. A Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapról elérhető, harmadik fél által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket, vagy szolgáltatást. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

A honlapra történő belépés, illetve a honlap használatának bárminemű kockázatát kizárólag a Felhasználó viseli. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a honlap igénybevételével kapcsolatos szavatosságát, és felelősségét.

A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálásáért.

A Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a honlapon megjelenő, vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.

 5. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

A www.ipower.hu weboldal (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) az Arteries Studio Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., Telefon: +36 30 5533 911, E-mail: info@arteries.hu) (továbbiakban “Szolgáltató”) kezelésében áll.

Szechenyi terv 2022